Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Informacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

 


Wprowadzono: 2021.03.30

 

Ofertowy przetarg nieograniczony na Dzierżawę lokalu sklepiku szkolnego w obiekcie sali sportowej ul. Chrobrego 5A przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Reszlu.

Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na lokal sklepiku szkolnego” należy złożyć lub przesłać najpóźniej do dnia 28.12.2020 r. do godz. 1000 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu, 11 - 440 Reszel, ul. M. Konopnickiej 2, w pomieszczeniu księgowości pokój Nr 30, (parter).
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Wydzierżawiającego a nie nadania.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Załączniki:

 


Wprowadzono: 2020.12.17

Ogłoszenie o wyniku przetargu ofertowego na dzierżawę

 


Wprowadzono: 2020.12.26

Ogłoszenie o zamówieniu nr 760085-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. oraz SIWZ z załącznikami na przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu do magazynów szkolnych w Reszlu: ul. Chrobrego 5A oraz ul. M. Konopnickiej 2 od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu do magazynów szkolnych w Reszlu: ul. Chrobrego 5A oraz ul. M. Konopnickiej 2 od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. z napisem SEKRETARIAT w formie papierowej na Formularzu oferty – stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia z dołączonymi wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 09.12.2020 roku do godz. 10.00 w formie pisemnej zamieszczonej w nieprzejrzystej, zabezpieczonej kopercie (osobiście lub listownie), na adres oznaczony w następujący sposób: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu, 11-440 Reszel, ul. Konopnickiej 2 z dopiskiem: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Reszlu, nie otwierać do dnia 09.12.2020 roku do godz. 10.15

Uwaga: Dla ofert: przesyłanych pocztą, dostarczonych przez kurierów lub dostarczonych przez inne osoby liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego a nie data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub przekazania jej przez Wykonawcę kurierowi. Na wykonawcy ciąży obowiązek zadbania o terminowy wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

 


Wprowadzono: 2020.12.01

Sesja otwarcia ofert

 • Protokół z sesji otwarcia ofert

 • Wprowadzono: 2020.12.09

  Ocena ofert

 • Protokół z oceny ofert
 • Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ofert
 • Zawiadomienie o ocenie ofert

 • Wprowadzono: 2020.12.14

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na części 1, 2, 3, 4, 5
 • Część 1 ogłoszenie o wyborze oferty
 • Część 2 ogłoszenie o wyborze oferty
 • Część 3 ogłoszenie o wyborze ofery
 • Część 4 ogłoszenie o wyborze oferty
 • Część 5 ogłoszenie o wyborze oferty

 • Wprowadzono: 2020.12.17

   

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Wprowadzono: 2021.01.25

   

   

  Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

  W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu Koordynatorem do spraw dostępności jest Pan Bogusław Domaradzki–specjalista ds. gospodarczych i zamówień publicznych, tel. 89 755-01-96, e-mail: sp3domaradzki@onet.pl
  Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostkę.
  Dokonanie przeglądu obiektów budowlanych oraz analiza i określenie minimalnych wymagań obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu w zakresie zapewnienia ich dostępności oraz ocena możliwości dostosowania obiektów ZSP w Reszlu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy wspólnie z powołanym Zespołem ds. do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Prowadzenie działań promujących dostępność.
  Przedstawianie Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań. Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  Zarządzenie Nr 11/2020/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu z dnia 10.11.2020 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

   


  Wprowadzono: 2020.11.26

   

  Informacja

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

   


  Wprowadzono: 2020.02.19

   

   

  Informacje

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Szkoły Podstawowej Nr 3
  im. Marii Dąbrowskiej
  ul. M. Konopnickiej 2
  11- 440 Reszel
  Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

  DYREKTOR SZKOŁY: Edward Szmul

  strona internetowa: sp3.reszel.pl

  Szkoła Podstawowa Nr 3
  im. Marii Dąbrowskiej
  ul. M. Konopnickiej 2
  11- 440 Reszel
  Tel. tel. 89 755 01 96 / 89 755 00 37

  DYREKTOR SZKOŁY:
  Edward Szmul

  ePUAP - logo